22 22 بهمن روز تاریخی دیگری بود که در لیست افتخارات ثبت شده این ملت و ایران بر جای ماند.

حضور حماسی و میلیونی مردم هوشیار و بصیر ایران در شهر و روستا و با حضور کوچک و بزرگ و پیر و جوان و مرد و زن تجدید پیمانی بود با خواست رهبری انقلاب که با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و فشارهای سنگین همچنان برای حفظ نظام پایبندندو تصور خریدن مردم و رای آنان تصوری پوچ و ساده انگارانه است.

اما دو حادثه یکی در قم و دیگری در تهران این حضور میلیونی را در رسانه ها ی خارجی به موضوعی جذاب برای تشویش اذهان و جنگ دوباره تبلیغاتی و روانی بدل کرد.

در قم مشتی اراذل و اوباش و انسانهایی مزدور به مهر پراکنی به رئیس مجلس پرداختند و نطق او را نیمه کاره به هم زدند و بر خلاف منافع ملی و نظام خوراک تبلیغاتی برای دشمنان برای فرار از حضور مردم مستمسکی ساختند.

و اما در تهران احمدی نژاد باز بگم بگم راه انداخت و با بارها تکرار شعار بهار می آید  که شعار انتخاباتی مرادش مشائی است مدعی شد دیگران در صدد مهندسی انتخاباتند.

او همچنین حرفهای را خواست بگوید و باز هم نگفت و وعده به فردا ها داد و گفت نمی خواهم در این روز مبارک کام مردم و رهبری را تلخ کنم.

از این حرف میتوان برداشت کرد که کام مردم و رهبری را در آینده تلخ خواهد کرد و واقعا خدا در برابر اتفاقات آتی که او به ضرر نظام و خوش آیند دشمنان خواهد زد به رهبری و مردم صبر عطا فرماید.

مردم هوشیار ایران در این چند ماه مانده به انتخابات با هوشیاری گوش به فرمان رهبری باشند تا از این گردنه پر مخاطره و حساس نیز با پیروزی و کمترین هزینه عبور نماییم. انشا ا...