محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب سال 84 اما امروز دیگر آن محمود نیست.

رفتار و بیان و کردار او از 84 تا 91 زمین تا آسمان فرق کرده.

از دستبوسی تنفیذ 84 تا سرما خوردگی سال 88 گرفته تا  دورکاری یا قهر 10  روزه و بگم بگم هایی که هیچ حدی نمی شناسد .

از مطیع رهبری بودن تا گرفتاری در دام انحراف اسفندیار روئین تن .

این مشی حتی امروز به دیده حقیر در صورت او هم تاثیر گذاشته و صورت و سیرت هماهنگ شده و دیگر آن معصومیت،نورانیت و دلنشینی قبل در چهره این مرد زحمتکش این سالها دیده نمی شود .

شما را به  سایت president.ir  و در بخش آرشیو عکسها ارجاع می دهم .

ببینید آیا آن معصومیت سال 84 امروز هم هست؟ 

حیف و صد حیف که نشد آن چیزی که باید می شد. عکس بعدی را در ادامه مطلب ببینید!!!!!!!