بر خلاف جوسازی های شدید علیه دولت در خصوص در آمدهای نجومی نفتی و مقایسه آن با درآمد در دولتهای قبلی ارزش این میزان ارز در سطح جهانی واقعیتی دیگر را به ما می نمایاند . قدرت خرید چیزی است که از درآمد مهمتر است یعنی

در آمدِ نفتی دولتهای پس از انقلاب از نظر قدرت خرید و ثروتی که عاید کشور در مقایسه با قیمت طلا به تفکیک از این قرار است:

در آمد نفتی سالانه دولت موسوی به طور متوسط، معادل ۲۲۰۰ تن طلا

در آمد نفتی سالانه دولت هاشمی رفسنجانی به طور متوسط، معادل ۲۹۰۰ تن طلا

در آمد نفتی سالانه دولت خاتمی به طور متوسط، معادل ۱۸۰۰ تن طلا

در آمد نفتی سالانه دولت احمدی نژاد به طور متوسط، معادل ۱۳۰۰ تن طلا بوده است.

به عبارت دیگر، به طور متوسط، قدرت خرید درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد، معادل ۵۷ درصد قدرت خرید تمام دولتهای قبلی بوده و به بیان دیگر، ۷۸ درصد از همه آنها کمتر بوده است