مصلحتی که دیده نشد و بر این عدم مصلحت اصرار شد و متاسفنه موجب سرخوردگی و پشیمانی طرفداران رئیس جمهور شد.

رئیس دولتی که بی سابقه ترین استقبالها برای او امروز به بی رمقترین استقبالها در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

همه و همه ناشی از عدم عنایت به مصلحتی بود که رهبری در سال 88 به آن تاکید کردند.

حیف و صد حیف .....    خدایا عاقبت ما را ختم به خیر کن .