چهاردهم خرداد سالروز رحلت امام خمینی است . با خواندن سیر زندگی و تصمیمهای او به جمع اضداد بودن امام بیشتر پی می بریم . او مصداق رحمائهم بینهم و اشداء علی الکفار بود. او از هیچکس جز خدا نمی ترسید و قدرت مطلق را نه در لفظ بلکه به حق خدا می دید ازاینرو در اوج ضعف نظامی و اقتصادی و... می گفت: اسرائیل باید از بین برود،آمریکا هیچ غلطی نمی کند و.... و امروز که ما در اوج قدرتیم و طرفدارانی در جهان داریم،می فهمیم که او در آن مقطع چه گفت و چه کرد. و یا در عرصه داخلی چه تصمیمات شگرفی گرفت که امروز مبنای بسیاری از عملکردهای مسئولین است.

متاسفانه در این 20-30 سال فقط به ابعاد سیاسی امام پرداخته شد و حال آنکه ابعاد عرفانی و اخلاقی امام مغفول باقی مانده . امام عارفی بود که شاید بتوان بخشی از آنرا در اشعار عرفانی اش در دیوان او دید . یا پیشگویی های او در عرصه های مختلف و اقدامات او بر آن اساس  نکات بسیار جالب توجهی دارد.

از پیش بینی سقوط نظام کمونیستی و پیش بینی نظام لیبرال غرب در آینده ای دورتر ، نامه به گورباچف ، تفسیر عرفانی سوره حمد و... گوشه ای از این بعد امام بوده است.داستان او با آیت ا... کشمیری ، مرحوم حداد و بسیاری از عرفای تراز اول هم عصرش نکات بسیار آموزنده ای دارد و نکته جالبتر اینکه غالب آثار امام در دوران جوانی ایشان به رشته نوشته درآمده است و اثر ارزشمند اخلاقی اربعین حدیث ایشان امروز به عنوان یک مانیفست سازنده برای جوانان است.

انشاءا... در آینده به برخی از ابعاد اخلاقی و عرفانی ایشان خواهیم پرداخت.