با توجه به اثبات اینکه جمهوری اسلامی خائن به رای مردم نبوده و بلوای سال 88 ساخته و پرداخته ذهن مریض عده ای بوده و آقایان موسوی و کروبی ثابت شده که تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی رای 85 درصدی مردم را در سال 88 ضایع کردند و فرصت ایجاد شده را به تهدید و 8 ماه نزاع خیابانی و طمع دشمنان و درست پس از آن اعمال شدیدترین تحریمها کردند، به جای زمزمه های رفع حصر این خائنین به ملت و کشور ،مقدمات دادگاه عادلانه این آقایان را پیگیری کنید.

پیشنهاد میشود قوه قضائیه با توجه به فضای موجود که برای همه دلایل واهی اختشاشات سال 88 را بر ملا کرده ،مقدمات دادگاهی نمودن این آقایان را کلید بزند و حقوق ضایع شده کشته شدگان آن روزها و جفای به مردم را پیگیری کند.