شان آمریکا امروز به عنوان یک زور گیر بین المللی پایین آمده است.

وقتی به اوضاع منطقه می نگریم ، می بینیم پولدارهای منطقه که از قبل  چاههای نفتی و فروش روزانه دهها میلیون بشکه ای نفت،جیبشان پر است آمریکا را به عنوان یک قلدر و زورگیر منطقه و جهان استخدام کرده تا حال سوریه را بگیرد.

یاد کارخانه داران و پولداراهای بالا شهر می افتیم که فلانی را اجیر می کنند تا گردن فلانی یا کسی که چک اش  پول نمی شود را بشکنند.

امروز پولدارهایی مثل قطر ،امارات و عربستان و دریوزه ای مثل ترکیه با مهندسی اسرائیل ،آمریکا را همچون آلت دستی به جنگی که خود نیز به آن مایل نیست و به قولی بیشتر شکل حیثیتی یافته، درگیر می کنند و آمریکا که به قول استراتژیستهای خودشان در سراشیبی افول افتاده ،خواسته یا ناخواسته در این ورطه گرفتار آمده و به قولی خود،میخهای پایانی سقوط و انحطاط خویش را بر تابوت خود می کوبد.

ما ایرانیان که به نظر و اذعان استراتژیستها و  اتاق فکرهای آمریکایی تا سال 2030 به یک قدرت جهانی تبدیل خواهیم شد از این سقوط و تباهی غرب به رهبری آمریکا خوشحالیم.و یا به عبارتی ورود آمریکا به جنگ ضربه ای دیگر به اقتدار آنهاست ولی از مرگ و میر افراد بی گناهی  نگرانیم که در این معامله بین المللی خون و جان خویش را می بازند.

انشاءا... که جنگی در نگیرد و اگر این اتفاق افتاد ، با یاری حق و امدادهای غیبی به پیروزی جبهه حق بینجامد.